Bezwaarschrift ANVS

Aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

ter attentie van de

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur

en Milieu, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken,

Postbus 20901, 2500 EX

Den Haag.

Betreft: Bezwaarschrift tegen goedkeuring verleend aan het plan van aanpak Radioactief Afval Project alfahoudend afval (RAP-Alfa) van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG), Westerduinweg 3 te Petten.

Datum: 17 mei 2016

LS

Bij deze maak ik bezwaar tegen uw bovengenoemd besluit omdat hiermee een onveilige situatie onnodig lang blijft bestaan. Mijn argumenten zijn de volgende.

    1. De huidige opslag van het alfastralend (splijtstofhoudend) hoogradioatiefafval bij NRG is onveilig en tegen de wet. De huidige opslagplaats is niet gebouwd voor splijtstofhoudend materiaal en daarvoor ongeschikt. Bovendien zijn er geen stralingscontroleurs om te voorkomen dat er ongeoorloofde dingen gebeuren met dit gevaarlijke materiaal. Wettelijk had dit allang moeten worden verwerkt en afgevoerd.
    2. Ten onrechte wordt gesteld dat een nieuwe faciliteit (hot-cell) gebouwd zal moeten worden alvorens een begin kan worden gemaakt met het verwerken en afvoeren van dit splijstofhoudend materiaal in Petten.
    3. Zo’n faciliteit bevindt zich al op locatie in de vorm van de Mo99 productiefaciliteit.
    4. Niet alleen is die faciliteit volkomen geschikt, mijns inziens komt het betreffende splijtstof daar ook vandaan.
    5. Indien de Mo99 faciliteit gebruikt wordt voor dit splijtstofhoudend materiaal kan het tegelijk met het historisch HAVA nu eindelijk worden verwerkt en afgevoerd.

Hoogachtend,

Dr. F.W. Saris

oud-directievoorzitter ECN